# شهیدان

رقص اندرخون خود مردان کنند

شهیدزمان کرمی رقصآنجاکنکهخودرابشکنی پنبهراازریششهوتبرکنی رقصوجولانبرسرمیدانکنند رقصاندرخونخودمردانکنند چونرهندازدستخوددستیزنند چونجهندازنقصخودرقصیکنند مطربانشانازدروندفمی‌زنند بحرهادرشورشانکفمی‌زنند تونبینیلیکبهرگوششان برگهابرشاخهاهمکف‌زنان تونبینیبرگهاراکفزدن گوشدلبایدنهاینگوشبدن
/ 1 نظر / 18 بازدید

رفتن که دین بمونه

ایستاده ازراست: شهیدان احمدرضاکرمی و صفرمیری                      هزارهزارشوروشوق    لبان پرزخنده هزارهزاربسیجی    هزارهزارپرنده رفتن که ما بمونیم رفتن که دین بمونه
/ 3 نظر / 40 بازدید