# دبیرستان_شهیدرضیعی

نامۀ شهیدمحمدباقری به شهیداحمدرضاکرمی(بخش پایانی)

دبیرستان شهیدرضیعی به زودی کلاس دوم ریاضی به یک نفرتبدیل خواهدشدزیراکه دودوست دیگرنیز عازم آنجاهستند. دیگربیشترازاین سرتان رابه درد نیاورم ومزاحم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 78 بازدید

نامه ای ازشهیدمحمدباقری به شهیداحمدرضاکرمی(3)

نفراول نشسته سمت چپ شهیداحمدرضاکرمی-نفراول ودوم ایستاده سمت چپ شهیدمحمدباقری وشهیدمسعودصادقی                   اکثراوقات بیکاری درکتابخانه هستیم وخیلی کم گذرمان به این کلاس می ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 128 بازدید

نامۀ شهیدمحمدباقری به شهیداحمدرضاکرمی(2)

دبیرستان شهیدرضیعی-نفراول سمت چپ شهیداحمدرضا کرمی                     اگرحال این حقیرراخواسته باشیدبه لطف خداوندمتعال سلامت جسمانی راداراهستم وازخداوندمی خواهم که سلامت روح رانیزبه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 47 بازدید